“הדילמה אשר בה נתקל רשם הכינוסים איננה פשוטה כלל ועיקר: הבנק שהוא הזוכה בתיק מבקש את סגירת התיק כאשר אין עוד חוב כלפיו והוא נפרע במלואו. לכאורה, באין חוב אין עוד הצדקה להמשך הליך הכינוס ולהותרת התיק על כנו. מנגד, מכהן כונס ממונה מטעם הבנק על נכסו של החייב, בהליך כינוס פעיל, ועולה כי קיימים חובות אחרים לנושים בלתי מובטחים, אשר זכאים אף הם לפירעון חובם מכספי מימוש נכסו של החייב. במצב שכזה, אין לכאורה כל הצדקה להותיר את החייב בבעלות נכס נדל”ן בעל ערך רב (רכיב ההון העצמי בניכוי יתרת המשכנתא) בעוד נושיו הבלתי מובטחים נדחים, ניצבים בפני “שוקת שבורה”, ואינם נפרעים כדי חובם.

הדילמה הנ”ל הוכרעה בהלכת עמרן מיכאל(3), תוך אימוץ גישה שאיננה חפה מקשיים, אותה אסקור במאמר זה.

(3) רע”א (מחוזי ת”א) 49241-12-10 עמרן נ’ בנק מזרחי טפחות בע”מ (נבו) רע”א 867/13 עמרן נ’ בנק מזרחי טפחות בע”מ (נבו). חשוב לציין: כי הערעור בבית המשפט העליות נדחה מבלי להתייחס לגוף פסיקת בימ”ש המחוזי. השופט עודד מאור ועו”ד אסף דגני בספרם “על כונס נכסים”, בעמ’ 621 סבורים כי זוהי ההלכה הנוהגת.”